Contact met ouder

Op school maken we onderscheid tussen formele en informele communicatie. Formeel zijn de momenten waarop er structureel communicatie plaatsvindt tussen school en ouders. Dit is niet gericht op het individuele kind, maar is algemeen van karakter.

We houden formeel contact met ouders door:
 • de maandelijkse nieuwsbrief
 • de schoolgids
 • de website
 • contactavonden
 • een ouderavond rond een thema
 • een panelgesprek met ouders
 • een vierjaarlijkse ouderenquête
 • gesprekken met ouders rondom zorg voor leerlingen
 • het organiseren van diverse activiteiten
 • de Parro-app
 • het ouderportaal van ons digitale leerlingensysteem ParnasSys

Waar nodig wordt met de ouders ook telefonisch overleg gepleegd over de resultaten van hun kind. U kunt ook altijd zelf contact opnemen met de leerkracht of de directie als u vragen of opmerkingen heeft. Na schooltijd is een leerkracht te bereiken via de schooltelefoon. U kunt een mail of app sturen om een afspraak te maken.

Naast de formele communicatie vindt er in onze school ook veel informele communicatie plaats tussen school en ouders. Daarbij denken we met name (op leerlingenniveau) aan alle communicatie die er spontaan plaatsvindt tussen leerkrachten en ouders op diverse momenten en diverse wijzen, gericht op het welbevinden van het kind. Dit kan zijn voor of na schooltijd, face-to-face, per mail, telefonisch etc. Op beleidsniveau kan er gedacht worden aan een gesprek tussen ouders en schoolleiding.