Medezeggenschapsraad


Medezeggenschapsraad
Regelmatig vergadert de directeur met de medezeggenschapsraad (MR) van de school. Deze MR bestaat uit drie leden vanuit het team en drie leden vanuit de ouders. De MR heeft op diverse punten instemmingsbevoegdheid en heeft op andere thema's adviesbevoegdheid.